Valtuuston työjärjestys

 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 26.3.2010

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n ja Tekniikan Akateemiset ry:n valtuuston työjärjestys


Yleistä

1 § Tekniikan Akateemiset ry:n valtuuston sekä Tekniikan Akateemisten Liitto ry:n valtuuston kokoonpanosta, valinnasta sekä kokouksista määrätään Tekniikan Akateemisten ja TEKin säännöissä ja äänestys- ja vaalijärjestyksessä.

2 § Sääntöjen lisäksi noudatetaan valtuustojen toiminnassa tätä työjärjestystä ja yleistä kokouskäytäntöäsekä valtuustolle vahvistettua vaaliohjesääntöä.

Mitä tässä työjärjestyksessä sanotaan valtuuston jäsenistä noudatetaan myös soveltuvin osinvaltuustossa oleviin äänioikeudettomiin.

3 § Valtuusto kokoontuu hallituksen kutsusta sääntömääräisesti järjestäytymiskokoukseen vaalivuoden elo-syyskuussa sekä lisäksi kaksi (2) kertaa vuodessa, kevätkokoukseen viimeistään huhtikuussa ja syyskokoukseen loka-marraskuussa. Hallitus voi kutsua valtuuston tarvittaessa ylimääräiseen kokoukseen. Hallituksen on myös kutsuttava valtuusto koolle, mikäli viidesosa(1/5) valtuustosta sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten haluaa.


Kokouskutsu

4 § Valtuusto kutsutaan koolle toimittamalla sen jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta henkilökohtainen kutsu kirjeitse. Kokouskutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat.

Työmarkkinasopimuksiin liittyvien kiireellisten asioiden käsittelyä varten voidaan valtuustokuitenkin kutsua koolle toimittamalla kutsu sähkeitse, kirjallisesti tai muulla hallituksentarkemmin päättämällä tavalla viimeistään kaksi (2) päivää ennen kokouspäivää.

Jos kymmenesosa (1/10) valtuuston jäsenistä haluaa tietyn asian käsittelemistä valtuustossa,hallituksen on otettava asia esityslistalle, kun esitys tästä on tehty hallitukselle valtuustonsyyskokousta varten lokakuun 1. päivään mennessä ja kevätkokousta varten maaliskuun 1.

päivään mennessä.

5 § Valtuuston jäsenille lähetetyn kokouskutsun mukana on seurattava esityslista, johon sisältyy hallituksen ehdotus valtuuston päätökseksi.

Päätöksiin liittyvä asiakirja-aineisto on toimitettava valtuuston jäsenille ennen kokousta.


Järjestäytyminen

6 § Valtuuston kokouksia johtaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Valtuuston järjestäytymiskokouksen avaa iältään vanhin valtuuston jäsen, jokajohtaa kokouksessa puhetta valtuuston puheenjohtajan valintaan saakka.


7 § Valtuuston kokous aloitetaan toimittamalla nimenhuuto saapuvilla olevien valtuuston jäsententoteamiseksi.

Nimenhuudon päätyttyä valtuuston on todettava, onko se laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

Valtuuston kokouksessa toimitetun nimenhuudon jälkeen on valtuutetun ilmoittauduttavakokouksesta poistuessaan ja kokoukseen saapuessaan tai palatessaan läsnäolopöytäkirjaapitävälle toimitsijalle.


Puheenjohtaja voi määrätä nimenhuudon uusittavaksi kokouksen kestäessä, jolloin ilmoittautuneetkatsotaan läsnäoleviksi siitä lähtien.


8 § Valtuusto valitsee kussakin kokouksessa keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja heillevaramiehet sekä kaksi ääntenlaskijaa ja heille varamiehet toteamalla, että vaaleissa ääntenlaskennastahuolehtii vaalitoimikunta.

Puheenjohtaja kutsuu kokouksen sihteerit ja läsnäolopöytäkirjaa pitävät toimitsijat järjestöntoimihenkilöistä.


Asian käsittely Asiain esittely

9 § Valtuusto voi tehdä päätöksiä ainoastaan kokouskutsun esityslistaan otetuista asioista.

Valtuuston jäsenillä on kuitenkin oikeus tehdä kokouksessa aloitteita. Aloitteet on tehtäväkirjallisesti ja ne on esitettävä viimeistään niiden esittelyä varten varatussa työjärjestyksenkohdassa. Kokouksessa tehty aloite käsitellään valtuuston seuraavassa kokouksessa.

Valtuuston jäsenillä on myös oikeus tehdä hallitukselle osoitettuja kysymyksiä, jotka onesitettävä kirjallisesti hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.


10 § Asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei valtuusto toisin päätä.

Käsittelyn pohjana on hallituksen esitys tai vaalin ollessa kyseessä vaalitoimikunnan esitys.

Vaalitoimikunta asetetaan valtuuston toimikauden ajaksi valmistelemaan henkilövaaleja.

Valtuusto voi tarvittaessa asettaa muita valmistelutoimikuntia, jotka ovat kokouskohtaisia.

Hallitus voi muuttaa päätösehdotustaan tai poistaa koko esittämänsä asian esityslistaltaennen kun valtuusto on tehnyt päätöksensä asiasta.


Keskustelu

11 § Kun asia on esitelty valtuustolle, on valtuuston jäsenen halutessaan puheenvuoroa pyydettäväsitä selvästi havaittavalla tavalla. Puheenvuorot myönnetään pyydetyssä järjestyksessä.

Jos valtuuston jäsen pyytää vastauspuheenvuoroa toisen puheenvuoroon tämän puheenvuoronaikana tai välittömästi sen jälkeen, puheenjohtaja voi antaa sen hänelle ennen muita pyydettyjä puheenvuoroja. Vastauspuheenvuoro saa kestää enintään kaksi minuuttia.


Hallituksen jäsenillä, järjestön toiminnanjohtajalla ja järjestön vastuullisilla toimihenkilöillä on puheoikeus valtuuston kokouksissa.

Puheenjohtaja voi myöntää puheenvuoroja tiettyä asiaa käsiteltäessä myös muille valtuuston ulkopuolisille henkilöille.


12 § Jos keskustelun kuluessa on tehty kannatettu ehdotus, joka hyväksyttynä keskeyttää asiankäsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta.

Kun keskustelu ehdotuksesta on päättynyt, puheenjohtajan on esiteltävä valtuuston päätettäväksi jatketaanko asian käsittelyä.


13 § Puheenjohtajan pyynnöstä on keskustelun kuluessa tehty ehdotus annettava hänelle kirjallisena.


14 § Tehdyn ehdotuksen kannatus on ilmoitettava erillisellä puheenvuorolla.


Päätöksenteko

15 § Kun pyydetyt puheenvuorot on käytetty, puheenjohtajan on julistettava keskustelu päättyneeksi.

Sen jälkeen hänen on esitettävä valtuuston hyväksyttäväksi selostus keskustelun kuluessa mahdollisesti tehdyistä päätösehdotuksista.


16 § Käsittelyn pohjana olevaa ehdotusta lukuunottamatta on ehdotus, jota ei ole kannatettu, katsottava rauenneeksi.

Puheenjohtajan on julistettava käsittelyn pohjana oleva ehdotus valtuuston päätökseksi, ellei äänestettäväksi otettavaa vastaehdotusta ole tehty.

Vastalause ja eriävä mielipide on ilmaistava välittömästi päätöksen julistamisen jälkeen.

Vastalause on kirjallisesti toimitettava kokouksen kestäessä puheenjohtajalle ja mahdollisen eriävän mielipiteen kirjallinen perustelu viimeistään kolmantena päivänä kokouksesta sen sihteerille.


17 § Jos keskustelun kuluessa on tehty käsittelyn pohjana olevan päätösehdotuksen lisäksi äänestettäväksi otettava muu ehdotus, puheenjohtajan on esitettävä valtuuston hyväksyttäväksi äänestysjärjestys ennen äänestyksen toimittamista edellyttäen, että asian käsittelyn mahdollista lykkäämistä koskenut ehdotus on hylätty. Puheenjohtaja voi myös esittää käytettäväksi koeäänestystä, joka suoritetaan, mikäli valtuusto sen yksimielisesti hyväksyy.

Jos äänestettäväksi otettavia lisäehdotuksia on kaksi tai useampia, puheenjohtajan on esitettävä valtuuston hyväksyttäväksi äänestysjärjestys, jolloin noudatetaan, ellei toisin päätetä,lyhyttä äänestysjärjestystä.

Lyhyessä äänestysjärjestyksessä asetetaan ensimmäisessä äänestyksessä vastakkain pääehdotus ja hylkäävä ehdotus. Jos pääehdotus häviää äänestyksessä on äänestys lopullinen.

Pääehdotuksen voittaessa asetetaan äänestyksessä vastakkain pääehdotus ja kaikki vastaehdotukset.

Jos pääehdotus voittaa on äänestys lopullinen, mutta jos se häviää, ryhdytään seuraavilla äänestyksillä ratkaisemaan, mikä vastaehdotuksista saa eniten kannatusta ja onko sen saama kannatus suurempi kuin pääehdotuksen.

Mikäli kokouksessa päätetään noudattaa yksityiskohtaista äänestysjärjestystä, asetetaanensiksi kaksi äänestettäväksi otettua vastaehdotusta vastakkain ja tässä äänestyksessä voittanut ehdotus asetetaan kolmannen ehdotuksen kanssa äänestykseen ja niin edelleen.

Viimeksi voittanut ehdotus tulee pääehdotuksen vastaehdotukseksi ja tässä äänestyksessä voittanut ehdotus asetetaan lopuksi hylkäävää ehdotusta vastaan. Tässä äänestyksessä voittanut ehdotus julistetaan kokouksen päätökseksi.


18 § Vaali toimitetaan aina suljettuna lippuäänestyksenä. Mikäli valittavia on yhtä monta kuin ehdokkaita, ei vaalia suoriteta, vaan ehdokkaat todetaan suoraan valituiksi. Suljettua lippuäänestystä käytetään muissakin äänestyksissä, jos joku valtuuston jäsenistä niin vaatii.


19 § Äänten mennessä tasan ratkaistaan suljettu lippuäänestys arvalla. Muun äänestyksen ratkaisee tasatulostilanteessa puheenjohtajan kanta.


Pöytäkirjat

20 § Valtuuston kokoukset äänitetään. Äänitys on säilytettävä vähintään seuraavaan valtuuston kokoukseen saakka.


Valtuuston kokouksen sihteeri laatii kokouksen pöytäkirjan ja siihen on merkittävä:

1. kokouksessa kulloinkin läsnäolleet valtuuston jäsenet ja kokouksen puheenjohtaja

2. läsnäolleet ne hallituksen jäsenet, toiminnanjohtaja ja järjestön toimihenkilöt, jotka eivät ole valtuuston jäseniä

3. kokouksen sihteeri

4. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. pöytäkirjan tarkistamistapa ja pöytäkirjan tarkistajat

6. jokaisen asian kohdalla erikseen sen esittely kokoukselle, tehdyt ehdotukset, niiden kannattaminen tai mahdollinen raukeaminen, äänestysjärjestys, äänestykset äänestystuloksineen,tehdyt päätökset, vaalit ja vaalien tulokset, esteelliseksi todetut valtuuston jäsenet ja ilmoitetut eriävät mielipiteet ja vastalauseet sekä7. muut kokousta ja sen kulkua selvittävät oleelliset seikat.


Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.


21 § Pöytäkirja on esitettävä pöytäkirjantarkistajille tarkistettavaksi kuukauden kuluessa kokouksesta.

Tarkistettu pöytäkirja lähetetään valtuuston jäsenille.


Työjärjestyksen muuttaminen

22 § Muutoksista tähän työjärjestykseen päättää valtuusto.


Hyväksytty valtuuston kokouksessa 26.3.2010.