VAALIOHJESÄÄNTÖ

Yleistä


1 § Vaali toimitetaan aina suljettuna lippuäänestyksenä. Vaaleissa käytettävien äänestyslippujen ulkoasusta päättää vaalitoimikunta.

Mikäli valittavia on yhtä monta kuin ehdokkaita, ei vaaleja suoriteta vaan ehdokkaat todetaan suoraan valituiksi.


Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali

2 § Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali suoritetaan erillään muista vaalitoimituksista.

Vaali suoritetaan suhteellisena vaalina siten, että valtuuston jäsen merkitsee enintään kaksi nimeä kokouksessa jaettuun äänestyslippuun, jonka ääntenlaskijat keräävät ääntenlaskentaa varten. Kussakin äänestyslipussa ensimmäiselle sijalle merkitty ehdokas saa yhden (1) äänen ja toiselle sijalle merkitty ehdokas puoli (1/2) ääntä.

Eniten ääniä saanut ehdokas valitaan valtuuston puheenjohtajaksi ja toiseksi eniten ääniä saanut ehdokas varapuheenjohtajaksi. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan toimittama arvonta.

Mikäli mikään ehdokaslista ei saa yli puolta ehdokaslistoille yhteensä annetusta kokonaisäänimäärästä, suoritetaan uusi äänestys kahden edellisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen ehdokaslistan välillä.

Äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee kokouksen puheenjohtajan toimittama arvonta.


Vaalitoimikunnan asettaminen

3 § Vaalitoimikunta asetetaan valtuuston järjestäytymiskokouksessa koko valtuustokauden ajaksi ja valtuusto nimeää siihen valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi keskuudestaan enintään kuusi (6) jäsentä. Vaalitoimikunnan tulee edustaa tasapuolisesti eri mielipidesuuntia.

Vaalitoimikunnan puheenjohtajana toimii valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Vaalitoimikunta kutsuu itselleen sihteerin järjestön toimistosta. Järjestön hallituksen puheenjohtajalla ja toiminnanjohtajalla on läsnäolo ja puheoikeus vaalitoimikunnan kokouksissa.

Vaalitoimikunnan tehtävänä on valmistella valtuustossa suoritettavia vaaleja. Toiminnanjohtajan valinnan valmistelee kuitenkin hallitus.

Vaalitoimikunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja. Vaalitoimikunta on koolla myös vaalitoimituksen ajan ja suorittaa ääntenlaskennan.

Vaalitoimikunnan mahdollisesta täydentämisestä päättää valtuusto vaalitoimikunnan valmisteleman ehdotuksen pohjalta.


Ehdokkaiden asettaminen hallituksen vaalia varten

4 § Vaalitoimikunnan tehtävänä on tehdä ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi sekä esitys ehdokkaista hallituksen puheenjohtajaksi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen sekä muiksi hallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenisikseen sekä ehdotus hallituksen varsinaisten jäsenten keskuudesta valittaviksi hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja toiseksi varapuheenjohtajaksi ennen valtuuston toimikauden järjestäytymiskokousta. Työskentelynsä pohjaksi vaalitoimikunta voi pyytää valtuuston jäseniltä kirjallisia esityksiä ehdokkaiksi.

Vaalitoimikunnan laatimassa, edellisen momentin mukaisessa esityksessä, luetellaan ehdokkaat hallituksen puheenjohtajaksi aakkosjärjestyksessä ja samoin ehdokkaat muiksi hallituksen jäseniksi aakkosjärjestyksessä. Ennen äänestykseen ryhtymistä on valtuuston jäsenillä tilaisuus tehdä uusia esityksiä ja esitellä ehdokkaita.


Varsinaisessa äänestyksessä ehdokkaina ovat kaikki ehdolle asetetut, 5 §:n asettamat rajoitukset huomioon ottaen. Sama henkilö voi olla ehdolla samanaikaisesti useampaan tehtävään.

5 § Hallituksen jäsenten tulee edustaa jäsenkuntaa siten kuin Tekniikan Akateemiset ry:n ja TEK ry:n säännöissä on määrätty.

Yksi hallituksen jäsenistä ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä tulee valita ruotsinkielisestä vaalipiiristä. Hän ei kuitenkaan osallistu hallituksen työskentelyyn yksinomaan Tekniikan Akateemiset ry:ä koskevien asioiden käsittelyssä.


Yhden (1) hallituksen jäsenen, samoin kuin hänen henkilökohtaisen varajäsenensä tulee olla opiskelijajäsenten edustaja, jonka valtuusto valitsee syyskokouksessaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kerrallaan, mikäli mahdollista sääntöjen hyväksymishetkellä olevien teknillisten korkeakoulujen ylioppilaskuntien ja niitä vastaavien yhdistysten asettamista opiskelijajäsenehdokkaista.


6 § Mikäli hallitusta joudutaan kesken toimikautensa täydentämään Tekniikan Akateemiset ry:n sääntöjen 9 § 5 mom:n tai TEK ry:n sääntöjen 13 § 5 mom:n mukaisesti, täydennysvaalin valmistelee vaalitoimikunta, ja siinä noudatetaan tämän vaaliohjesäännön 4 ja 5 §§:ssä esitettyjä periaatteita.


Hallituksen vaalin suorittaminen

7 § Valtuusto määrää hallituksen jäsenten lukumäärän Tekniikan Akateemiset ry:n sääntöjen 9 §:n ja TEK ry:n sääntöjen 13 §:n määräämissä puitteissa ennen vaalitoimituksiin ryhtymistä.


8 § Hallituksen puheenjohtajan ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä vaali suoritetaan erillään muista vaalitoimituksista.

Mikäli ehdokkaita hallituksen puheenjohtajaksi tai hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen on useampia kuin yksi, vahvistaa valtuusto ehdokaslistat, joissa kussakin tulee olla yksi ehdokas hallituksen puheenjohtajaksi ja yksi ehdokas hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen. Vaalitoimikunta määrää ehdokaslistoille kirjaintunnukset.

Valtuuston jäsen merkitsee valitsemansa ehdokaslistan tunnuksen kokouksessa jaettuun äänestyslippuun, jonka vaalitoimikunta kerää ääntenlaskentaa varten.

Mikäli mikään ehdokaslista ei saa yli puolta ehdokaslistoille yhteensä annetusta kokonaisäänimäärästä, suoritetaan uusi äänestys kahden edellisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen ehdokaslistan välillä.

Äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee puheenjohtajan toimittama arvonta.


9 § Valtuuston 7 §:n mukaisesti päättämä määrä hallituksen jäseniä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan käyttäen valtuuston kokouksen enemmistön päättämää vaalitapaa, kuitenkin 5 § huomioon ottaen. Mikäli kuitenkin viidennes (1/5) valtuuston läsnä olevista jäsenistä vaatii, noudatetaan ryhmäkohtaista suhteellista vaalitapaa (LIITE).


10 § Hallituksen jäsenten tultua valituiksi valitaan heidän keskuudestaan hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja siten, että valtuuston jäsen merkitsee kokouksessa vahvistetusta ehdokaslistasta valitsemansa ehdokkaan nimen kokouksessa jaettuun äänestyslippuun, jonka vaalitoimikunta kerää äänten laskentaa varten. Valituksi tulee eniten ääniä saanut ehdokas. Äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee puheenjohtajan toimittama arvonta.


Tämän jälkeen valitaan hallituksen toinen varapuheenjohtaja edellisen momentin periaatteita noudattaen.


Ehdokkaiden asettaminen muita vaaleja varten

11 § Muiden kuin edellä mainittujen vaalien ehdokasasettelussa sovelletaan 4-6 §§:ssä esitettyjä periaatteita soveltuvin osin.


Muiden vaalien suorittaminen

12 § Muissa vaaleissa tulee valituksi eniten ääniä saanut ehdokas tai saman äänimäärän saaneista arvan perusteella ratkaistu ehdokas.


Vaaliohjesäännön muuttaminen

13 § Muutoksista tähän vaaliohjesääntöön päättää valtuusto.


Hyväksytty valtuuston kokouksessa 23.11.1995


LIITE VAALIOHJESÄÄNTÖÖNRYHMÄKOHTAINEN SUHTEELLINEN VAALI


Ryhmäkohtainen suhteellinen vaali toteutetaan seuraavasti:

1. Todetaan, että kullakin äänestykseen otettavalla ehdokaslistalla saa olla ehdotus enintään vaaliohjesäännön 7 §:n mukaisesti päätetystä määrästä hallituksen jäseniksi ja kunkin henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

2. Pidetään neuvottelutauko.

3. Vaalitoimikunta tarkistaa neuvottelutauon aikana laaditut ehdokaslistat ja määrää niille kirjaintunnukset. Samalla vaalitoimikunta toteaa mahdollisesti muodostetut vaaliliitot.

4. Todetaan äänestykseen otettavien ehdokaslistojen lukumäärä sekä kunkin ehdokaslistan sisältämä ehdotus.

5. Kukin äänestäjä saa antaa yhden äänen haluamalleen ehdokaslistalle.

6. Vaalitoimikunta suorittaa äänten laskemisen.

7. Kunkin ehdokaslistan ensimmäinen ehdokas saa vertailuluvukseen ehdokaslistan saaman koko äänimäärän, toinen ehdokas puolet (1/2), kolmas kolmanneksen (1/3) jne. koko listan äänimäärästä.

8. Mikäli on muodostettu vaaliliittoja, määräytyy vaaliliiton sisäinen järjestys kohdan 7. mukaisesti. Lopullisessa vaalissa vaaliliiton ensimmäiseksi tullut ehdokas saa vertailuluvukseen koko vaaliliiton äänimäärän, toiseksi tullut puolet (1/2) siitä, kolmanneksi tullut kolmanneksen (1/3) jne.

9. Valituksi tulee vaaliohjesäännön 7 §:n mukaisesti päätetty määrä suurimman vertailuluvun saaneista ehdokkaista henkilökohtaisine varajäsenineen. Tasatilanteessa vaalin ratkaisee puheenjohtajan toimittama arvonta.