Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n säännöt

Hyväksytty valtuuston kokouksessa 18.11.2016

Sääntömuutokset merkitty yhdistysrekisteriin 24.3.2017

Voimassa olevat säännöt


Nimi, kotipaikka ja toimialue

1 § Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään Liitoksi, nimi on Tekniikan Akateemisten LiittoTEK ry, ruotsin kielellä Teknikens Akademikerförbund TEK rf, ja kotipaikka Helsinki. Liiton toimialue käsittää koko valtakunnan. Liiton kielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirjakielenä on suomi.


Tarkoitus ja toimintatapa

2 § Liiton tarkoituksena on toimia jäsentensä valtakunnallisena, ammatillisena ja alueellisena etujärjestönä palvelussuhteeseen liittyvissä ammatillisissa, koulutuksellisissa ja sosiaalisissa kysymyksissä ja toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja tukea näiden yhteisiä pyrkimyksiä, valvoa jäsentensä yhteisiä etuja, edistää teknillisiä tieteitä, tekniikkaa ja teollisuuden kehittämisen yleisiä edellytyksiä, edustaa alan asiantuntemusta sekä toimia maan talouselämän yleisten edellytysten kehittämiseksi ihmisen ja hänen elinympäristönsä parhaaksi.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi Liitto toimien jäsentensä valtakunnallisena etujärjestönä:

1) Harjoittaa tarkoituksensa mukaista valistus-, koulutus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa;

2) Tukee teknisiä tieteitä;

3) Tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja yhteisöille;

4) Edistää tekniikan oman toimialueensa henkilöiden järjestäytymistä;

5) Avustaa, ohjaa ja tukee jäsenyhdistystensä Liiton tarkoituksenmukaista toimintaa toimien niiden keskusjärjestönä;

6) Pyrkii yhteistoimintaan muiden Liiton tarkoitusta vastaavalla tavalla toimivien koti- jaulkomaisten järjestöjen kanssa;

sekä

7) Ryhtyy muihin samantapaisiin jäsentensä palvelussuhteeseen kuuluvia ja muita ammatillisia sekäyhteiskunnallisia, oikeudellisia ja sivistyksellisiä etuja edistäviin toimenpiteisiin.


Jäsenyys

3 § Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen teknillisen alan yhdistys- jonka jäsenet ovat korkeakouluinsinöörejä, korkeakouluarkkitehteja, tekniikan kandidaatteja taivastaavan tutkinnon suorittaneita tai pätevyyden hankkineita henkilöitä;

- jonka säännöt ja toiminta ovat sopusoinnussa Liiton tarkoitusperien kanssa;

- joka sitoutuu noudattamaan Liiton sääntöjä ja Liittoa sitovien sopimusten velvoitteita;

- joka on merkitty yhdistysrekisteriin.

Jäsenet Liittoon hyväksyy valtuusto.


Jäsenyhdistys voi erota Liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsensuhde purkautuu kuitenkin vasta kolmen (3) kuukauden ja velvoite jäsenmaksun suorittamiseen kahdentoista (12) kuukauden kuluttua eroilmoituksen kirjaamisesta. Valtuusto voi erottaa Liitosta jäsenyhdistyksen, joka ei täytä 1 momentissa mainittuja jäsenedellytyksiä tai joka on laiminlyönyt 4 §:ssä tarkoitetut velvollisuudet taikka on huomattavasti vahingoittanut Liiton toimintaa. Jäsensuhde purkautuu erottamispäätöksen jälkeenilman irtisanomisaikaa.

4 § Jäsenyhdistykset ovat velvollisia vuosittain lähettämään Liitolle ennen toukokuun 1. päivää jäljennökset tilinpäätöksestä ja tilintarkastajien lausunnosta sekä kertomuksen toiminnastaan edelliseltä vuodeltasekä ennen helmikuun 1. päivää luettelon Liiton piiriin kirjattavista jäsenistään tammikuun 1. päivänä sekä sallimaan Liiton hallituksen määräämän toimihenkilön tarkastaa yhdistyksen virallisenjäsenluettelon.

Jäsenyhdistyksen on suoritettava Liitolle liittyessään liittymismaksu ja vuosittain jäsenmaksu, jotka perustuvat kunkin jäsenyhdistyksen edellä 1 momentissa mainitun luettelon mukaisesti Liiton piiriin kirjattuun jäsenmäärään ja joiden suuruuden valtuusto vahvistaa.


Hallinto ja toiminta

5 § Liiton päätösvaltaa yhdistyslain ja näiden sääntöjen määrittämällä tavalla käyttävät liittokokous ja valtuusto. Liiton asioita hoitaa hallitus.


Liittokokous

6 § Liiton liittokokous kokoontuu hallituksen tai valtuuston päätettyä sen koolle kutsuttavaksi.

Kutsu liittokokoukseen on toimitettava kirjeellisesti jäsenyhdistyksille vähintään kaksi (2) viikkoa ennenkokousta. Kokouskutsussa on mainittava kaikki käsiteltävät asiat.

Liittokokouksessa päätetään Liiton purkamisesta, mikäli tämä asia on sääntöjen 22 §:n mukaisestisaatettu Liiton kokouksen päätettäväksi.

7 § Liittokokoukseen on kukin jäsenyhdistys oikeutettu lähettämään yhden edustajan kutakin mainitun jäsenyhdistyksen alkavaa viittäsataa jäsentä kohden. Edustajien lukumäärä määräytyy 4 §:n mukaisesti annetun jäsenluettelon perusteella kuitenkin siten, että jos henkilö on kahden tai useamman Liiton jäsenyhdistyksen jäsen, hänet otetaan huomioon vain sen jäsenyhdistyksen jäsenenä, johon hän on ensimmäiseksi liittynyt taikka liittymispäivän ollessa sama, arvan määräämän jäsenyhdistyksen jäsenenä.

Jäsenyhdistysten liittokokousedustajien ja heidän varamiestensä nimet ja osoitteet on ilmoitettavaLiitolle kunkin kalenterivuoden helmikuun 1. päivään mennessä. Vain yhdistysten edellämainituin tavoinilmoittamilla edustajilla on oikeus käyttää jäsenyhdistyksen puhe- ja äänivaltaa Liiton liittokokouksissa.

Jäsenyhdistyksen äänimäärä liittokokouksessa on sama kuin sääntöjen 4 §:n perusteella ilmoitettujäsenmäärä. Jos jäsenyhdistyksen kokousedustajia on useampia kuin yksi (1) eikä yhdistys ole muutaäänimääränsä jakoperustetta ennen kokouksen alkamista ilmoittanut, jakaantuvat äänet tasanjäsenyhdistyksen edustajien kesken kuitenkin niin, että jos jako ei mene tasan kokonaislukuina,ylijääneillä äänillä äänestää jäsenyhdistyksen vanhin edustaja.

Hallituksen ja valtuuston jäsenillä on liittokokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

8 § Liittokokoukset avaa valtuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka näiden estyneinä ollessaLiiton hallituksen edustaja. Liittokokouksessa johtavat puhetta kokouksen valitsemat puheenjohtajat.

Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty.

Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksenpuheenjohtajan mielipide.


Liittoäänestys

9 § Liittoäänestys, jossa äänioikeutettuja ovat jäsenyhdistysten henkilöjäsenet, toimeenpannaan valtuuston valitsemista varten sekä niissä asioissa, joiden hallitus tai valtuusto katsoo merkityksensä vuoksi vaativan koko Liiton jäsenistön mielipiteen selville saamista.

Liittoäänestys on myös toimeenpantava, jos vähintään kolmasosa (1/3) Liiton jäsenyhdistyksistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian johdosta vaatii. Liittoäänestys on tällöin toimeenpantava kahden (2)kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Liittoäänestys toimeenpannaan noudattaen valtuustonhyväksymää äänestys- ja vaalijärjestystä.


Valtuusto

10 § Valtuusto päättää kaikista muista yhdistyslain mukaan Liiton päättäville elimille kuuluvista, paitsi 6 §:ssä tarkoitetuista liittokokoukselle kuuluvista asioista.

Valtuustoon kuuluu vähintään viisikymmentä (50) ja enintään kahdeksankymmentäviisi (85) jäsentäsiten kuin valtuuston hyväksymässä äänestys- ja vaalijärjestyksessä on määrätty. Valtuuston mahdollisentäydentämisen varalta nimetään valtuustovaalin yhteydessä lisäksi varajäseniä vähintään sama määräkuin Liiton jäsenyhdistysten lukumäärä ja enintään kaksi kertaa valtuuston jäsenten määrä, siten kuinäänestys- ja vaalijärjestyksessä on määrätty.

Valtuuston jäsenet valitaan Liiton jäsenyhdistysten piiristä siten, että jokaisen jäsenyhdistyksen, jolla onvähintään 100 jäsentä, piiristä valitaan yksi (1) valtuuston jäsen sekä loput valtuuston jäsenetjäsenyhdistysten jäsenmäärien suhteessa.

Valtuuston jäsenten vaali toimitetaan suhteellisena vaalina äänestys- ja vaalijärjestyksen mukaisestisähköisesti, postitse tai näiden yhdistelmänä suoritettavana liittoäänestyksenä. Valtuuston jäsententoimikausi on kolme (3) vuotta alkaen liittoäänestystä seuraavan elokuun alusta.

Suhteellinen vaali toimitetaan ehdokaslistoja käyttäen siten, että kukin ääni annetaan jollekinehdokaslistassa olevalle ehdokkaalle, jolloin kullakin ehdokaslistalla ääniä eniten saanut saavertausluvukseen ehdokaslistan saaman koko äänimäärän, toisena oleva puolet äänimäärästä,kolmantena oleva yhden kolmasosan äänimäärästä ja niin edelleen. Samaa periaatetta noudatetaanmääritettäessä mahdollisten vaalirenkaiden perusteella ehdokkaiden lopullisia vertauslukuja. Valituiksitulevat määräytyvät ehdokkaiden lopullisten vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä.

Vaalipiireistä, vaalialueista, vaalirenkaista ja muista vaalien suorittamiseen liittyvistä seikoista onmäärätty tarkemmin äänestys- ja vaalijärjestyksessä.

Vaaleilla valittujen jäsenten lisäksi valtuustoon valitaan kuusi (6) täysvaltaista opiskelijaedustajaa jaheille kuusi (6) varajäsentä. Liiton paikallisyhdistykset ylioppilaskunnissa ja niitä vastaavissa yhdistyksissävalitsevat jäsenäänestyksellä opiskelijaedustajat ja heidän varajäsenensä, mikäli mahdollistaylioppilaskuntien piirissä olevista opiskelijajäsenistä aina seuraavaksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Opiskelijaedustajien varajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuuston kokouksissa.

Valtuuston jäsenten tulee olla Liiton jäsenyhdistysten henkilöjäseniä. Mikäli tämä ehto ei eroamisen taierottamisen johdosta toteudu, tai mikäli valtuuston jäsen kuolee toimikautensa kestäessä tai onmuutoin pysyvästi estynyt osallistumasta valtuuston työskentelyyn, hänen tilalleen tulee äänestys- javaalijärjestyksen mukaisesti vahvistetussa järjestyksessä tämän ehdon täyttävä varajäsen samanjäsenyhdistyksen piiristä jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Myös mikäli valtuuston jäsen ilmoittaa olevansatilapäisesti estynyt hoitamasta tehtäväänsä, tulee hänen sijalleen samassa järjestyksessä varajäsenesteellisyyden kestoajaksi. Esteellisyydestä on ilmoitettava Liitolle vähintään kaksi viikkoa ennenkokousajankohtaa. Valtuuston muuttunut kokoonpano kirjataan valtuuston seuraavan kokouksenalussa.

Mikäli opiskelijaedustaja on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäväänsä tulee hänen tilalleen varajäsen.

Mikäli opiskelijaedustaja ilmoittaa olevansa tilapäisesti estynyt hoitamasta tehtäväänsä, tulee hänentilalleen varajäsen esteellisyyden kestoajaksi. Esteellisyydestä on ilmoitettava liitolle kaksi viikkoa ennenkokousajankohtaa.

11 § Valtuuston kokouksia pidetään niin usein kuin hallitus pitää tarpeellisena, kuitenkin vähintään kaksi (2)kertaa vuodessa, kevätkokous viimeistään huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Lisäksi valtuusto kokoontuu järjestäytymiskokoukseen vaalivuoden elo-syyskuussa.

Hallituksen on kutsuttava valtuusto koolle, mikäli viidesosa (1/5) valtuuston jäsenistä taiviideskymmenesosa (1/50) Liiton jäsenyhdistysten henkilöjäsenistä sitä kirjeellisesti tietyn asiankäsittelyä varten haluaa. Valtuuston kokous on tällöin pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessavaatimuksen esittämisestä.

Valtuusto kutsutaan koolle toimittamalla sen jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokoustahenkilökohtainen kutsu kirjeitse tai sähköisesti valtuuston hyväksymällä tavalla. Kokouskutsussa onmainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat.

Työmarkkinasopimuksiin liittyvien kiireellisten asioiden käsittelyä varten voidaan valtuusto kuitenkinkutsua koolle toimittamalla kutsu sähkeitse, kirjallisesti tai muulla hallituksen päättämällä tavallaviimeistään kaksi (2) päivää ennen kokouspäivää.

Valtuuston kokouksessa on kullakin valtuuston jäsenellä yksi (1) ääni. Päätökset tehdään, ellei näissäsäännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaanvaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

Niillä hallituksen jäsenillä, jotka eivät ole valtuuston jäseniä sekä Liiton toiminnanjohtajalla ja Liitonvastuullisilla toimihenkilöillä on valtuuston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Valtuuston kokouksissajohtaa puhetta valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Liiton jäsenyhdistysten jäsenille on mahdollisuuksien mukaan varattava tilaisuus valtuuston kokoustenseuraamiseen.

Tarkempia määräyksiä valtuuston toimintatavasta annetaan valtuuston hyväksymässä työjärjestyksessä.

12 § Valtuuston kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1) esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto;

2) päätetään hallituksen laatiman toimintakertomuksen hyväksymisestä;

3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.


Valtuuston syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1) hyväksytään seuraavaksi kalenterivuodeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vahvistetaan4 §:n mukaiset liittymis- ja jäsenmaksut;

2) valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi tilintarkastajat 20 §:n mukaisesti.

Valtuuston järjestäytymiskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valtuuston toimikauden ajaksi;

2) asetetaan vaalitoimikunta valmistelemaan henkilövaaleja valtuuston toimikauden ajaksi;

3) määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä;

4) valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän keskuudestaanhallituksen ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja sekä kaikille henkilökohtaiset varajäsenet.


Edellä mainituissa tai muissa kokouksissa valtuuston tehtävänä on:

1) vahvistaa Liiton toiminnanjohtajan vaali;

2) hyväksyä näiden sääntöjen määräämät ohjesäännöt;

3) käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista valtuusto näiden sääntöjen mukaanon oikeutettu päättämään.


Hallitus

13 § Liiton hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja sekä vähintään yhdeksän (9) ja enintään yksitoista (11 )muuta varsinaista jäsentä. Kullekin hallituksen jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yhden (1)hallituksen jäsenen, samoin kuin hänen henkilökohtaisen varajäsenensä tulee olla opiskelijajäsenten edustaja, jonka valtuusto valitsee syyskokouksessaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kerrallaan, mikäli mahdollista sääntöjen hyväksymishetkellä ylioppilaskunnissa ja niitä vastaavissa yhdistyksissä toimivien liiton paikallisyhdistysten asettamista opiskelijajäsenehdokkaista.

Toiminnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallituksen puheenjohtajan, muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valtuusto valitsee vaalivuodenjärjestäytymiskokouksessa kolmen (3) vuoden toimikaudeksi, joka alkaa valintahetkestä ja päättyyseuraavan valtuuston järjestäytymiskokouksessa.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan erillään muista vaalitoimituksista. Mikäli ehdokkaita on useampiakuin yksi, vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä ja valituksi tulee yli puolet annetuista äänistäsaanut ehdokas. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Hallituksen jäsenten tulee edustaatasapuolisesti Liiton keskeisiä edunvalvonta-alueita. Mikäli viidesosa (1/5) valtuuston läsnä olevistajäsenistä sitä vaatii, toimitetaan hallituksen jäsenten vaali noudattaen ryhmäkohtaista suhteellistavaalitapaa. Vaalin toimittamisesta määrätään tarkemmin valtuuston hyväksymässä vaaliohjesäännössä.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla Liiton jäsenyhdistysten henkilöjäseniä. Mikäli tämä ehtoei eroamisen tai erottamisen johdosta toteudu tai mikäli hallituksen jäsen tai varajäsen kuoleetoimikautensa kestäessä tai on muutoin pysyvästi estynyt osallistumasta hallituksen työskentelyyn,valtuusto valitsee hänen tilalleen uuden jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallituksen puheenjohtajan ollessa estynyt hoitavat hänen tehtäviään valtuuston valitsemat hallituksenvarapuheenjohtajat järjestyslukunsa osoittamassa järjestyksessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnäon hallituksen puheenjohtaja tai jompikumpi hallituksen varapuheenjohtaja ja yhteensä yli puolethallituksesta. Hallituksen jäsenen ollessa estynyt hoitaa hänen tehtäväänsä henkilökohtainen varajäsen.

Äänestettäessä hallituksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni ja päätökseksi tulee se mielipide,jota enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksenpuheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa ja suljetuissa lippuäänestyksissä ratkaisee kuitenkin arpa.

Hallituksen puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa sekä pitää huolta siitä, että Liitontoiminnassa noudatetaan yhdistyslakia ja näitä sääntöjä.

14 § Hallituksen tehtävänä on kutsua koolle liittokokoukset ja valtuuston kokoukset, pitää jäsenluetteloa ja hoitaa Liiton asioita, mikäli ne näiden sääntöjen tai lain mukaan eivät ole liittokokouksen tai valtuuston ratkaistavia. Hallitus voi päättää Liiton omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

Hallitus voi asettaa avukseen toiminnan pääalueille valiokuntia enintään oman toimikautensa ajaksi.

Hallitus määrää valiokuntien tehtävät, kokoonpanon ja toimivallan.

Toiminnanjohtaja15 § Liiton käytännön toimia johtavana toimielimenä toimii toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja toimii Liitonhenkilökunnan esimiehenä ja hänen tehtävänään on Liiton toiminnan välitön johtaminen ja taloudestavastaaminen hallituksen päätösten mukaisesti. Toiminnanjohtajan valinnan suorittaa hallitus ja valintaastuu voimaan valtuuston vahvistettua sen. Toiminnanjohtajan kanssa laaditaan erillinenjohtajasopimus.


Toimihenkilöt

15 § aToimihenkilöiden työsuhteesta annetaan tarkemmat määräykset hallituksen hyväksymässä toimisäännössä.


Paikallisosastot

16 § Liiton jäsenyhdistysten jäsenet voivat muodostaa keskuudessaan toimipaikkakohtaisia, alueellisia taitoimialakohtaisia toimintayksiköitä, joilla on oikeus toimia Liiton nimissä paikallisosastona toimialueensa työmarkkinaneuvotteluissa.

Paikallisosaston sääntöjen ja toiminnan on oltava sopusoinnussa Liiton tarkoitusperien ja solmimien sopimusten kanssa. Paikallisosastot sitoutuvat noudattamaan Liiton sääntöjä, solmimia asianomaisia sopimuksia ja hallituksen antamia ohjeita. Hallitus voi peruuttaa paikallisosaston oikeuden toimia toimialueellaan Liiton nimissä, mikäli paikallisosasto ei täytä edellä tässä pykälässä mainittuja edellytyksiä.


Nimenkirjoitus ja taloudenhoito

17 § Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, kaksi yhdessä tai joku heistä hallituksen siihen määräämän Liiton toimihenkilön kanssa. Lisäksi Liiton nimen on oikeutettu kirjoittamaan toiminnanjohtaja yksin.

Lisäksi hallitus voi kussakin tapauksessa erikseen määrätä varallisuusoikeudellisista oikeustoimistaannetun lain mukaisesti kaksi (2) Liiton toimihenkilöä yhdessä kirjoittamaan Liiton nimen.

18 § Toiminnan jatkuvuutta silmällä pitäen on Liitolla kantarahasto. Siitä, miten kantarahastoa kartutetaan ja käytetään, määrätään lähemmin valtuuston hyväksymässä rahaston ohjesäännössä. Samoin määrätään ohjesäännöllä muidenkin rahastojen hoidosta.

19 § Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus annetaan tilintarkastajille viimeistään maaliskuun 10. päivänä, kuitenkin ainaviimeistään kuukautta ennen valtuuston kevätkokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit oman lausuntonsa ohella hallitukselle viimeistään kahden (2) viikon kuluessa. Jäsenyhdistyksille toimitetaan vuosittain valtuuston kevätkokouksen jälkeen jäljennökset tilinpäätöksestä ja tilintarkastajien lausunnosta sekä kertomus Liiton edellisen vuoden toiminnasta.

20 § Liiton seuraavan tilikauden kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja hallintoa tarkastamaan valtuusto valitsee syyskokouksessaan yhden (1) tilintarkastajan ja tälle varamiehen. Tilintarkastajan ja tämän varamiehen tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Tilintarkastajaksi voidaan valita myösKeskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin varamiestä ei tarvitse valita.


Sääntöjen muuttaminen

21 § Ehdotuksen sääntöjen muuttamiseksi tekee hallitus valtuustolle. Jos vähintään kolme neljännestä (3/4)valtuuston kokouksen osanottajista kannattaa sääntöjen muuttamista, se tulee hyväksytyksi, paitsi jos ehdotus koskee sääntöjen §§:ien 21 ja 22 muuttamista. Jos valtuuston kokouksessa näiden §§:ien muuttamisesta päätettäessä vähintään kolme neljännestä (3/4) kannattaa sääntöjen muuttamista, valtuusto tekee liittokokoukselle ehdotuksen muuttamisesta. Jos kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä liittokokouksessa vähintään kolme neljännestä (3/4) äänestykseen osallistuneista jäsenyhdistyksistä kannattaa valtuuston ehdotusta, se tulee hyväksytyksi.


Liiton purkautuminen

22 § Liiton purkautumisesta on päätettävä samassa järjestyksessä kuin 21 §:ssä on määrätty §§:ien 21 ja 22muuttamisesta. Jos Liitto purkautuu tai lakkautetaan, sen varat jaetaan Liiton jäsenyhdistyksille niiden jäsenmäärien suhteessa, joka suhde määräytyy 4 §:n mukaisen Liiton piiriin ilmoitetun jäsenmäärän perusteella.


Säännöt hyväksytty valtuuston kokouksessa 18.11.2016.

Sääntömuutokset merkitty yhdistysrekisteriin 24.3.2017