Tekniikan Akateemiset ry:n säännöt

Säännöt hyväksytty valtuuston kokouksessa 18.11.2016

Säännöt merkitty yhdistysrekisteriin 2.3. 2017 

VOIMASSA OLEVAT SÄÄNNÖT


Nimi, kotipaikka ja toimialue

1 § Yhdistyksen nimi on Tekniikan Akateemiset ry, ruotsiksi Teknikens Akademiker rf. Sen kotipaikka on Helsinki ja toimialue koko valtakunta. Yhdistys on sekä suomen- että ruotsinkielinen, pöytäkirjakielenä on suomi.


Tarkoitus ja toimintatapa

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on toimia diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja muiden jäsentensä yhdyssiteenä ja tukea näiden yhteisiä pyrkimyksiä, valvoa jäsentensä yleisiä etuja, edistää teknillisiä tieteitä, tekniikkaa ja teollisuuden kehittämisen yleisiä edellytyksiä, edustaa alan asiantuntemusta sekä toimia maan talouselämän yleisten edellytysten kehittämiseksi ihmisen ja hänen elinympäristönsä parhaaksi.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on jäsenenä Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:ssä, jota näissä säännöissä kutsutaan Liitoksi ja se toimii Liiton kanssa jäsentensä valtakunnallisena etujärjestönä.


Yhteistoiminnassa Liiton kanssa yhdistys:

1) Harjoittaa tarkoituksensa mukaista valistus-, koulutus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa;

2) Tukee teknisiä tieteitä;

3) Tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja yhteisöille;

4) Edistää tekniikan oman toimialueensa henkilöiden järjestäytymistä;

5) Avustaa, ohjaa ja tukee jäsentensä yhdistyksen tarkoituksenmukaista toimintaa;

6) Pyrkii yhteistoimintaan muiden Liiton tarkoitusta vastaavalla tavalla toimivien koti- jaulkomaisten järjestöjen kanssa sekä7) Ryhtyy muihin samantapaisiin jäsentensä palvelussuhteeseen kuuluvia ja muita ammatillisia sekäyhteiskunnallisia, oikeudellisia ja sivistyksellisiä etuja edistäviin toimenpiteisiin.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota.


Jäsenet

3 § Yhdistyksen jäsenet ovat vuosijäseniä, opiskelijajäseniä, kunniajäseniä sekä yhteisöjäseniä.


Vuosijäseneksi, jolla on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan ja äänestyksiin, voidaan hyväksyähenkilö, joka on suorittanut Suomessa korkeakouluinsinöörin, korkeakouluarkkitehdin tai tekniikankandidaatin tutkinnon. Myös sellainen henkilö, joka on suorittanut vastaavan tasoisen ulkomaisentutkinnon tai jolla on näitä tutkintoja vastaava tutkinto tai pätevyys ja joka toimii tekniikan alalla, voidaanhyväksyä vuosijäseneksi. Vuosijäsenen edellytetään sitoutuvan noudattamaan yhdistyksen sääntöjä jayhdistystä sitovia sopimuksia.


Opiskelijajäseneksi, jolla on oikeus ottaa osaa yhdistyksen toimintaan, mutta ei äänestyksiin, voidaanhyväksyä vuosijäsenkelpoisuuteen johtavan tutkinnon suorittamiseksi opiskeleva henkilö.

Opiskelijajäsenen edellytetään sitoutuvan noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja yhdistystä sitovia sopimuksia. Tutkintonsa suorittanut opiskelijajäsen siirretään vuosijäseneksi ilman eri hakemusta.


Kunniajäseneksi, jolla on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan ja äänestyksiin, voi valtuusto hallituksenesityksestä kutsua henkilön, joka toimintansa johdosta tekniikan tai teollisuuden alalla tai muidenerinomaisten ansioidensa perusteella on tämän kunnianosoituksen arvoinen. Kutsumista tulee kannattaavähintään yhdeksän kymmenesosaa (9/10) annetuista äänistä.

Yhteisöjäseneksi, jonka edustajalla on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan ja äänestyksiin, voidaanhyväksyä rekisteröity teknillisen alan yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka toimii tälläalalla. Mainitun edustajan tulee olla yhdistyksen jäsen. Yhteisöjäsenyyttä koskevat tarkemmat säännöksetvahvistaa hallitus.


4 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taiilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsensuhde purkautuu välittömästieroilmoituksen tultua kirjatuksi, mutta velvoite jäsenmaksun suorittamiseen vasta eroamisvuodenlopussa.

Jäsenen, joka on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanutyhdistystä, valtuusto voi hallituksen esityksestä erottaa. Erottamista tulee kannattaa vähintään yhdeksänkymmenesosaa (9/10) annetuista äänistä. Jäsensuhde purkautuu erottamispäätöksen jälkeen ilmanirtisanomisaikaa.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja, sekä kymmenen(10) vuotta opiskelijajäsenenä olleen henkilön, joka ei pysty osoittamaan jatkavansa aktiivisestiopintojaan.

Yhdistys katsoo jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, mikäli jäsen ei suorita vuotuista jäsenmaksuaankalenterivuoden loppuun mennessä. Jäsenmaksuvelvoitteensa laiminlyöneen jäsenen jäsenedut voidaanhallituksen päättämien perusteiden mukaisesti poistaa jo ennen eroamisen voimaantuloa.


5 § Yhdistyksen vuosijäsenen ja yhteisöjäsenen on suoritettava vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruudenvaltuusto määrää. Selkeästi rajatulle vuosijäsenten ryhmälle, jolla on rajatumpi oikeus yhdistyksentarjoamiin palveluihin ja jäsenetuihin, valtuusto voi määrätä muiden vuosijäsenten jäsenmaksustapoikkeavan suuruisen jäsenmaksun. Kunniajäsenet ja opiskelijajäsenet ovat jäsenmaksujensuorittamisesta vapaita.

Mikäli on erityisiä syitä, kuten eläkkeelle siirtyminen, työttömyys, pitkäaikainen sairaus, pysyvästiPohjoismaiden ulkopuolella asuminen, äskettäin tapahtunut vuosijäseneksi siirtyminen tai muu näihinverrattava syy, voidaan jäsen hallituksen määräämien perusteiden mukaan vapauttaa määräajaksi jokokokonaan tai osittain jäsenmaksun suorittamisesta.


Yhdistyksen kokous

6 § Yhdistyksen kokous pidetään valtuuston päätettyä sen koollekutsuttavaksi näiden sääntöjen 15 ja 16§§:ien mukaisten päätösten alistamista tarkoittavissa asioissa.

Kokouskutsu toimitetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta julkaisemalla se hallituksenmääräämissä lehdissä tai ellei näitä ole käytettävissä, lähettämällä kutsu jäsenille kirjeitse.

Kokouskutsussa on mainittava kaikki käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen kokouksessa päätetään yhdistyksen purkamisesta, mikäli tämä asia on sääntöjen 16 §:nmukaisesti saatettu yhdistyksen kokouksen päätettäväksi.


Valtuusto

7 § Valtuusto päättää kaikista muista yhdistyslain mukaan yhdistyksen päättäville elimille kuuluvista, paitsi 6§:ssä tarkoitetuista yhdistyksen kokoukselle kuuluvista asioista.

Valtuustoon kuuluu vähintään viisikymmentä (50) ja enintään kahdeksankymmentä (80) jäsentä siten kuinvaltuuston hyväksymässä äänestys- ja vaalijärjestyksessä on määrätty. Valtuuston mahdollisentäydentämisen varalta nimetään valtuustovaalin yhteydessä lisäksi varajäseniä vähintään yksi (1) jaenintään kaksi kertaa valtuuston jäsenten määrä, siten kuin äänestys- ja vaalijärjestyksessä on määrätty.


Yhdistyksen vuosijäsenet ovat äänioikeutettuja kotipaikkakuntansa mukaan vaalialueissa, joidenlukumäärä ja rajat on määrätty äänestys- ja vaalijärjestyksessä. Äänioikeutettu on vaalikelpoinen itsevalitsemassaan vaalialueessa. Vaalialueilta valittavien valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy siten,että kultakin vaalialueelta valitaan yksi (1) jäsen sekä loput jäsenet vaalialueiden vuosijäsentenjäsenmäärien suhteessa äänestys- ja vaalijärjestyksen tarkemmin määräämällä tavalla.

Valtuuston jäsenten vaali toimitetaan suhteellisena vaalina äänestys- ja vaalijärjestyksen mukaisestisähköisesti, postitse tai näiden yhdistelmänä suoritettavana jäsenäänestyksenä. Valtuuston jäsententoimikausi on kolme (3) vuotta alkaen jäsenäänestystä seuraavan elokuun alusta.

Suhteellinen vaali toimitetaan ehdokaslistoja käyttäen siten, että kukin ääni annetaan jollekinehdokaslistassa olevalle ehdokkaalle, jolloin kullakin ehdokaslistalla ääniä eniten saanut saavertausluvukseen ehdokaslistan saaman koko äänimäärän, toisena oleva puolet äänimäärästä,kolmantena oleva yhden kolmasosan äänimäärästä ja niin edelleen. Samaa periaatetta noudatetaanmääritettäessä mahdollisten vaalirenkaiden perusteella ehdokkaiden lopullisia vertauslukuja. Valituiksitulevat määräytyvät ehdokkaiden lopullisten vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä.


Vaalialueista, vaalirenkaista ja muista vaalien suorittamiseen liittyvistä seikoista on määrätty tarkemminäänestys- ja vaalijärjestyksessä.

Vaaleilla valittujen jäsenten lisäksi valtuustoon valitaan kuusi (6) täysvaltaista opiskelijaedustajaa ja heilleenintään kuusi (6) varajäsentä. Yhdistyksen paikallisyhdistykset ylioppilaskunnissa ja niitä vastaavissayhdistyksissä valitsevat jäsenäänestyksellä opiskelijaedustajat ja heidän varajäsenensä, mikäli mahdollistaylioppilaskuntien piirissä olevista opiskelijajäsenistä aina seuraavaksi kalenterivuodeksi kerrallaan.


Opiskelijaedustajien varajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuuston kokouksissa.

Valtuuston jäsenten tulee olla yhdistyksen vuosijäseniä. Mikäli tämä ehto ei eroamisen tai erottamisenjohdosta toteudu tai mikäli valtuuston jäsen kuolee toimikautensa kestäessä tai on muutoin pysyvästiestynyt osallistumasta valtuuston työskentelyyn, hänen tilalleen tulee äänestys- ja vaalijärjestyksenmukaisesti vahvistetussa järjestyksessä tämän ehdon täyttävä varajäsen samasta vaalialueesta jäljelläolevaksi toimikaudeksi. Myös mikäli valtuuston jäsen ilmoittaa olevansa tilapäisesti estynyt hoitamastatehtäväänsä, tulee hänen sijalleen samassa järjestyksessä varajäsen esteellisyyden kestoajaksi.


Tilapäisestä esteellisyydestä on ilmoitettava yhdistykselle vähintään kaksi viikkoa ennenkokousajankohtaa. Valtuuston muuttunut kokoonpano kirjataan valtuuston seuraavan kokouksen alussa.


Mikäli opiskelijaedustaja on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäväänsä tulee hänen tilalleen varajäsen.

Mikäli opiskelijaedustaja ilmoittaa olevansa tilapäisesti estynyt hoitamasta tehtäväänsä, tulee hänentilalleen varajäsen esteellisyyden kestoajaksi. Esteellisyydestä on ilmoitettava yhdistykselle kaksi viikkoaennen kokousajankohtaa.


8 § Valtuuston kokouksia pidetään niin usein kuin hallitus pitää tarpeellisena, kuitenkin vähintään kaksi (2)kertaa vuodessa, kevätkokous viimeistään huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Lisäksi valtuustokokoontuu järjestäytymiskokoukseen vaalivuoden elo-syyskuussa.


Hallituksen on kutsuttava valtuusto koolle, mikäli viidesosa (1/5) valtuuston tai viideskymmenesosa (1/50)yhdistyksen vuosijäsenistä sitä kirjeellisesti tietyn asian käsittelyä varten haluaa. Valtuuston kokous ontällöin pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.


Valtuusto kutsutaan koolle toimittamalla sen jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokoustahenkilökohtainen kutsu kirjeitse tai sähköisesti valtuuston hyväksymällä tavalla. Kokouskutsussa onmainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat.


Niillä hallituksen jäsenillä, jotka eivät ole valtuuston jäseniä, sekä yhdistyksen toiminnanjohtajalla jayhdistyksen vastuullisilla toimihenkilöillä on valtuuston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.


Yhdistyksen jäsenille on mahdollisuuksien mukaan varattava tilaisuus valtuuston kokoustenseuraamiseen.


Valtuuston kokouksissa johtaa puhetta valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaanvarapuheenjohtaja, jotka valtuusto valitsee keskuudestaan.


Valtuuston kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1. esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

2. päätetään hallituksen laatiman toimintakertomuksen hyväksymisestä

3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.


Valtuuston syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1. hyväksytään seuraavaksi kalenterivuodeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätäänseuraavaksi kalenterivuodeksi jäsenmaksut kullekin jäsenmaksuvelvolliselle jäsenryhmälle

2. valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi tilintarkastajat 12 §:n mukaisesti.


Valtuuston järjestäytymiskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valtuuston toimikauden ajaksi

2. asetetaan vaalitoimikunta valmistelemaan henkilövaaleja valtuuston toimikauden ajaksi

3. määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä

4. valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän keskuudestaan hallituksen ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja sekä kaikille henkilökohtaiset varajäsenet.


Valtuuston kokouksissa noudatetaan valtuuston hyväksymää työjärjestystä.

Tarvittavat vaalit toimitetaan valtuuston kokouksessa suljettuna lippuäänestyksenä. Mikäli valittavia onyhtä monta kuin ehdokkaita, ei vaaleja suoriteta vaan ehdokkaat todetaan suoraan valituiksi.


Vaaleja toimitettaessa noudatetaan näitä sääntöjä ja valtuuston hyväksymää vaaliohjesääntöä.


Yhdistyksen hallitus

9 § Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja sekä vähintään kahdeksan (8) ja enintään kymmenen(10) muuta varsinaista jäsentä. Kullekin hallituksen jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yhden(1) hallituksen jäsenen, samoin kuin hänen henkilökohtaisen varajäsenensä, tulee olla opiskelijajäsentenedustaja, jonka valtuusto valitsee syyskokouksessaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kerrallaan, mikäli mahdollista sääntöjen hyväksymishetkellä ylioppilaskunnissa ja niitä vastaavissa yhdistyksissä toimivienyhdistyksen paikallisyhdistysten asettamista opiskelijajäsenehdokkaista.


Toiminnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.


Hallituksen puheenjohtajan, muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valtuusto valitsee vaalivuodenjärjestäytymiskokouksessa kolmen (3) vuoden toimikaudeksi, joka alkaa valintahetkestä ja päättyyseuraavan valtuuston järjestäytymiskokouksessa. Hallituksen puheenjohtaja valitaan erillään muistavaalitoimituksista. Mikäli ehdokkaita on useampia kuin yksi, vaali toimitetaan suljettunalippuäänestyksenä ja valituksi tulee yli puolet annetuista äänistä saanut ehdokas. Äänten mennessä tasanratkaisee arpa.

Hallituksen jäsenten tulee edustaa tasapuolisesti yhdistyksen jäsenkuntaa. Mikäli viidesosa (1/5)valtuuston läsnä olevista jäsenistä sitä vaatii, toimitetaan hallituksen jäsenten vaali noudattaenryhmäkohtaista suhteellista vaalitapaa. Vaalin toimittamisesta määrätään tarkemmin valtuustonhyväksymässä vaaliohjesäännössä.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä. Mikäli tämä ehto ei eroamisen taierottamisen johdosta toteudu tai mikäli hallituksen jäsen tai varajäsen kuolee toimikautensa kestäessä taion muutoin pysyvästi estynyt osallistumasta hallituksen työskentelyyn, valtuusto valitsee hänen tilalleenuuden jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallituksen puheenjohtajan ollessa estynyt hoitavat hänen tehtäviään valtuuston valitsemat hallituksenvarapuheenjohtajat järjestyslukunsa osoittamassa järjestyksessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on hallituksen puheenjohtaja tai jompikumpi hallituksenvarapuheenjohtaja ja yhteensä yli puolet hallituksesta. Hallituksen jäsenen ollessa estynyt, hoitaa hänentehtäväänsä henkilökohtainen varajäsen. Äänestettäessä hallituksen kokouksessa on kullakin jäsenelläyksi ääni, ja päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan tuleepäätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa ja suljetuissalippuäänestyksissä ratkaisee kuitenkin arpa.

Hallituksen puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa sekä pitää huolta siitä,että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslakia ja näitä sääntöjä.


10 § Hallituksen tehtävänä on kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valtuuston kokoukset,pitää jäsenluetteloa ja hoitaa yhdistyksen asioita, mikäli ne näiden sääntöjen tai lain mukaan eivät oleyhdistyksen kokouksen tai valtuuston ratkaistavia.


Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

Hallitus voi asettaa avukseen toiminnan pääalueille valiokuntia enintään oman toimikautensa ajaksi.

Hallitus määrää valiokuntien tehtävät, kokoonpanon ja toimivallan.


Toiminnanjohtaja

11 § Yhdistyksen käytännön toimia johtavana toimielimenä toimii toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja toimiiyhdistyksen henkilökunnan esimiehenä ja hänen tehtävänään on yhdistyksen toiminnan välitönjohtaminen ja taloudesta vastaaminen hallituksen päätösten mukaisesti.

Toiminnanjohtajan valinnan suorittaa hallitus ja valinta astuu voimaan valtuuston vahvistettua sen.

Toiminnanjohtajan kanssa laaditaan erillinen johtajasopimus


Toimihenkilöt ja taloudenhoito

11 § a Toimihenkilöiden työsuhteesta annetaan tarkemmat määräykset hallituksen hyväksymässätoimisäännössä.

12 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistäänmaaliskuun 10. päivänä, kuitenkin aina viimeistään kuukautta ennen valtuuston kevätkokousta.


Tilintarkastajien on palautettava tilit oman lausuntonsa ohella hallitukselle kahden (2) viikon kuluessa.

Yhdistyksen seuraavan tilikauden kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja hallintoa tarkastamaan valtuusto valitseesyyskokouksessaan yhden (1) tilintarkastajan ja tälle varamiehen. Tilintarkastajan ja tämän varamiehentulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Tilintarkastajaksi voidaan valita myösKeskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin varamiestä ei tarvitse valita.


Nimenkirjoitus

13 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, kaksi yhdessä tai jokuheistä hallituksen siihen määräämän yhdistyksen toimihenkilön kanssa. Lisäksi yhdistyksen nimen onoikeutettu kirjoittamaan toiminnanjohtaja yksin.

Lisäksi hallitus voi kussakin tapauksessa erikseen määrätä varallisuusoikeudellisista oikeustoimistaannetun lain mukaisesti kaksi (2) yhdistyksen toimihenkilöä yhdessä kirjoittamaan yhdistyksen nimen.


Kerhot

14 § Tietyllä alalla tai alueella toimivat yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa keskenään rekisteröimättömiäkerhoja seuraamaan ja edistämään alaansa sekä yleensä tekniikan kehitystä yhdistyksen sääntöjen 2 §:ntarkoittamassa hengessä, mikäli hallitus kerhon perustamisen hyväksyy. Kerhojen on laadittava itselleensäännöt, jotka hallitus vahvistaa.

Kerhojen säännöissä on ilmoitettava kerhon nimi, tarkoitus ja ne vaatimukset, jotka kerhoon pääsyävarten asetetaan.

Kerho voi antaa ammattialaansa liittyviä lausuntoja, jolloin kerhon lausunnon allekirjoittavat senpuheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.


Lausunnoistaan kerho on velvollinen ilmoittamaan etukäteen seuran hallitukselle.


Sääntöjen muuttaminen

15 § Ehdotuksen sääntöjen muuttamiseksi tekee hallitus valtuustolle. Jos vähintään kolme neljännestä (3/4)valtuuston kokouksen osanottajista kannattaa sääntöjen muuttamista, se tulee hyväksytyksi, paitsi josehdotus koskee sääntöjen §§:ien 15 ja 16 muuttamista.


Jos valtuuston kokouksessa näiden §§:ien muuttamisesta päätettäessä vähintään kolme neljännestä (3/4)kannattaa sääntöjen muuttamista, valtuusto tekee yhdistyksen kokoukselle ehdotuksen muuttamisesta.

Jos kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeneljännestä (3/4) äänestykseen osallistuneista kannattaa valtuuston ehdotusta, se tulee hyväksytyksi.


Yhdistyksen purkautuminen

16 § Yhdistyksen purkautumisesta on päätettävä samassa järjestyksessä kuin 15 §:ssä on määrätty §§:ien 15 ja16 muuttamisesta.

Yhdistyksen toiminnan päätyttyä on sen varat käytettävä suomalaisen tekniikan, teknillisten tieteiden taiteknillisen kirjallisuuden hyväksi.


Säännöt hyväksytty valtuuston kokouksessa 18.11.2016

Säännöt merkitty yhdistysrekisteriin 2.3.2017