Kunnialautakunnan ohjesääntö

 

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n kunnialautakunnan ohjesääntö


1 § Kunnialautakunnan tarkoitus ja tehtävät

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n kunnialautakunta korvaa Suomen Teknillisen Seurankunnialautakunnan.

TEKin kunnialautakunnan tehtävänä on järjestön kunniasäännön hengessä:

• seurata tekniikan etiikan ajankohtaisia kysymyksiä ja ottaa niihin kantaa

• tukea järjestön yksittäisiä jäseniä heidän kohdatessaan ammattieettisiä ongelmatilanteita työssään

• puuttua mahdollisiin kunniasäännön loukkauksiin• edistää kaikin tavoin tekniikan akateemisten ammattietiikkaa.


2 § Kunnialautakunnan nimittäminen

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n valtuusto nimittää kunnialautakunnan ja sille puheenjohtajan.


3 § Kunnialautakunnan kokoonpano ja lautakunnan jäsenten toimikausi

Kunnialautakunnan tulee edustaa monipuolisesti järjestön jäsenkuntaa. Kunnialautakuntaankuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtajana toimiva hallituksen edellinen puheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä.

Lautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Vuosittain on erovuorossa kaksi(2) lautakunnan jäsentä. Lautakunnan kokoonpanon vahvistaa vaalitoimikunnan esityksestä vuosittain TEKinvaltuuston syyskokous. Sama henkilö voidaan valita kunnialautakuntaan enintään kolmeksi kaudeksiperäkkäin.


4 § Kunnialautakunnan kokoontuminen

Kunnialautakunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa puheenjohtajan tai hänen estyneenäollessa varapuheenjohtajan kutsusta.


5 § Kokousten laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolmejäsentä on läsnä ja kaikki ovat saaneet kokouksesta tiedon vähintään viikkoa ennen kokouspäivää.


6 § Kokousten valmistelu ja läsnäolo- ja puheoikeus

Kunnialautakunnan kokousten valmistelu- ja sihteeritehtävistä vastaa(vat) Tekniikka- ja yhteiskunta-toimialan toimihenkilö(t). Kunnialautakunnan kokouksissa TEKin hallituksen puheenjohtajalla,TEKin toiminnanjohtajalla ja esittely- tai valmistelutehtäviä hoitavilla järjestön toimihenkilöillä on läsnäolo- japuheoikeus.


7 § Ohjesäännön voimaantulo ja muuttaminen

Tämä ohjesääntö on hyväksytty TEKin valtuuston 100-vuotisjuhlakokouksessa 15.3.96 ja se tulee voimaan välittömästi.


Tämä ohjesääntö kumoaa 20.4.1989 hyväksytyn Suomen Teknillisen Seurankunnialautakunnan ohjesäännön.


Esityksen tämän ohjesäännön muuttamiseksi valmistelee liiton hallitus kunnialautakuntaa kuultuaan.