ANSIOMERKKIOHJESÄÄNTÖ

(sisältää ansiomerkkien myöntämisperusteet ja käyttösäädökset sekä muut tunnustukset: käyttömerkki, pöytästandaari, kunniajäsenyys, julkiset huomionosoitukset)

1 Tunnustuksena Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä tai TEKin päämääriä edistävästä muusta toiminnasta voidaan yksittäiselle henkilölle, yhteisölle tai yritykselle myöntää ansiomerkkejä ja huomionosoituksia tämän ohjesäännön mukaisesti.


2 Ansiomerkit

TEKin ansiomerkkejä ovat hopeinen ansiomerkki, kultainen ansiomerkki, jetoni ja plaketti. TEKin ansiomerkkien myöntämisestä päättää hallitus.


2.1TEKin hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää a) sellaiselle TEKin jäsenyyteen kuuluvalle henkilölle, joka on ansiokkaasti toiminut TEKissä tai sen alaorganisaatiossa, vähintään 5 vuoden ajan. b) sellaiselle TEKin toimihenkilölle, joka on vähintään 10 vuotta ansiokkaasti työskennellyt TEKin palveluksessa tai c) sellaiselle henkilölle, joka ei täytä TEKin jäsenkriteerejä ja on toiminut ansiokkaasti TEKin tai sen alaorganisaation (alueseurat, kerhot, yritysyhdistykset yms.) hyväksi.


2.2TEKin kultainen ansiomerkki voidaan myöntää a) sellaiselle TEKin jäsenyyteen kuuluvalle ansioituneelle henkilölle, joka - täyttää TEKin hopeisen ansiomerkin kriteerit ja - on toiminut TEKin puheenjohtajana vähintään yhden toimikauden tai - on toiminut vähintään kaksi toimikautta TEKin hallituksessa, jossa ainakin toisen kauden varsinaisena jäsenenä sekä lisäksi toiminut pitkään muissa TEKin toiminnan kannalta keskeisissä tehtävissä tai - on toiminut aktiivisesti yhteensä yli 9 vuotta TEKin valtuustossa, valiokunnissa, paikallisosaston johtotehtävissä tai muissa TEKin toiminnan kannalta keskeisissä tehtävissä, b) sellaiselle TEKin toimihenkilölle, joka on vähintään 20 vuotta ansiokkaasti työskennellyt TEKn palveluksessa.


2.3TEKin jetoni voidaan myöntää a) sellaiselle TEKin jäsenyyteen kuuluvalle henkilölle, joka - täyttää TEKin kultaisen ansiomerkin kriteerit ja - on pitkään ja erityisen ansiokkaasti ottanut osaa valtuuston, hallituksen tai alaorganisaatioiden toimintaan tai - on pitkään, erityisen ansiokkaasti ja TEKin päämääriä edistävästi osallistunut jonkin TEKin lähiyhteisön tai tekniikan alan valtakunnallisen yhdistyksen toimintaan tai - on muulla tavoin erityisen merkittävästi edistänyt TEKin päämääriä.


2.4 TEKin plaketti voidaan myöntää a) sellaiselle TEKin jäsenyyteen kuuluvalle henkilölle, joka on saanut jetonin vähintään viisi vuotta aikaisemmin ja joka sen jälkeenkin on toiminut erityisen ansioituneesti TEKin piirissä, b) sellaiselle henkilölle, joka on erittäin merkittävällä tavalla ja jatkuvasti toiminnallaan edistänyt TEKin pyrkimyksiä ja tavoitteiden saavuttamista tai c) sellaiselle yhteisölle tai yritykselle, jonka voidaan katsoa edistäneen merkittävästi TEKin pyrkimyksiä ja tavoitteiden saavuttamista. Yksityishenkilölle myönnettävään plakettiin liittyy rintamerkki, joka on plaketista rintamerkin kokoon suunniteltu kultainen merkki.


3 Ansiomerkkien käyttösäännökset

3.1Hopeisen ansiomerkin käyttö TEKin hopeista ansiomerkkiä käytetään erityisesti TEKin ja sen lähiyhteisöjen tilaisuuksissa, mutta sitä voidaan käyttää myös muulloin tumman puvun tai juhlapuvun kanssa, ei kuitenkaan yhdessä virallisten kunniamerkkien kanssa. Merkki kiinnitetään puvun takkiin (tai naisten juhla-asuun) vasemmalle puolelle kauluskäänteeseen tai vastaavalle paikalle.

3.2 Kultaisen ansiomerkin käyttö Kultaista ansiomerkkiä käytetään kuten hopeista. Henkilö, joka on saanut kultaisen ansiomerkin ei käytä hänellä mahdollisesti olevaa hopeista ansiomerkkiä.

3.3Jetonin käyttö Jetonia käytetään erityisesti TEKin ja sen lähiyhteisöjen vuosi- ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa, merkkipäivinä tai erilaisissa julkisissa juhlatilaisuuksissa. Jetonia käytetään julkisissa juhlatilaisuuksissa vain yksinään, mutta ei virallisten kunniamerkkien kanssa. Yhdessä virallisten kunniamerkkien kanssa jetonia voidaan käyttää ainoastaan TEKin sisäisissä juhlatilaisuuksissa. Merkki kiinnitetään puvun takkiin vasemmalle puolelle rintataskun kohdalle. Mikäli asianomaisella on nauhaan kiinnitettynä kunniamerkkejä, kannetaan jetonia näiden merkkien alapuolella ja myös mahdollisen rintatähden alapuolella.

3.4Plaketin käyttö Plaketti on tarkoitettu käytettäväksi muistolaattana sellaisenaan tai puulevyyn upotettuna seinälaattana. Plaketin rintamerkkiä käytetään kuten jetonia.


4 TEKin käyttömerkki

TEKin käyttömerkki on TEKin tunnusta esittävä merkki. Käyttö merkkiä jaetaan toiminnanjohtajan päätöksellä TEKin jäsenille, toimihenkilöille ja muille TEKin toiminnan kannalta tärkeille henkilöille.


5 TEKin pöytästandaari

TEKillä on tunnukseen perustuva standaari, joka toiminnanjohtajan päätöksellä voidaan huomionosoituksena myöntää yksittäiselle henkilölle, yhteisölle tai yritykselle TEKin tai sen päämäärien tai sen alaorganisaation toiminnan hyväksi suoritetusta työstä tai menestyksellisestä yhteistoiminnasta.


6 Muut huomionosoitukset

6.1Kunniajäsenyys Kunniajäseneksi voi TEKin valtuusto hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka toimintansa johdosta tekniikan, teollisuuden, talouselämän tai työmarkkinatoiminnan alalla tai muiden erinomaisten ansioidensa perusteella on tämän kunnianosoituksen arvoinen. Kunniajäsen on jäsenmaksun suorittamisesta vapaa. Kutsumista tulee kannattaa vähintään 9/10 annetuista äänistä.

6.2Julkiset huomionosoitukset Ansioituneesta toiminnasta TEKin päämäärien hyväksi voi TEKin hallitus tai johtoryhmä tehdä aloitteen tai olla tukemassa muiden aloitetta julkisen huomionosoituksen tai arvonimen myöntämiseksi. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 21.12.1998


Ao. ohjeistus kunniajäsenten valintamenettelystä hyväksytty valtuuston kokouksessa 24.11.2006


MENETTELYOHJE TEKin KUNNIAJÄSENTEN KUTSUMISEKSI


TEKin valtuusto on hyväksynyt seuraavan ohjeen kunniajäsenten kutsumisen yhteydessä noudatettavasta menettelytavasta. Ohjeen tarkoitus on täydentää ja konkretisoida sitä, mitä asiasta muutoin säädetään järjestön ohjesäännössä. Ohjeen sisältö perustuu vuosikymmenten varrella vakiintuneisiin käytäntöihin sekä nimeämismenettelyjen yhteydessä kertyneisiin käytännön kokemuksiin.

1. Pääsääntöisesti järjestö kutsuu uusia kunniajäseniä vuosipäivänsä yhteydessä tasavuosikymmeniä täyttäessään.

2. Nimeämismenettely vaiheittain

- Nimeämismenettely aloitetaan noin vuotta ennen sitä vuosipäivää, jonka yhteydessä uusia kunniajäseniä on tarkoitus kutsua. TEKin kaikilta toimielimiltä, luottamus- ja toimihenkilöiltä pyydetään esityksiä mahdollisiksi uusiksi kunniajäseniksi.

- Esitykset kokoaa ja arvioi TEKin teknologiavaliokunta järjestön ohjesäännössä määriteltyjen kriteerien pohjalta. Arvioinnissa huomioidaan tasapuolisesti ansioituminen kaikilla järjestön eri toimisektoreilla.

- Valiokunta laatii TEKin hallitukselle raportin, oman esityksensä kutsuttavista uusista kunniajäsenistä sekä perustelut esitykselle.

- TEKin hallitus päättää valtuustolle tehtävästä uusia kunniajäseniä koskevasta esityksestä niin, että valtuusto voi käsitellä asian siinä kokouksessa, joka välittömästi edeltää vuosijuhlaan liittyvää valtuuston kokousta.

- Valtuusto päättää kutsuttavista kunniajäsenistä vuosijuhlan yhteydessä pidettävää kokousta edeltävässä kokouksessaan.

- Uusien kunniajäsenten kutsuminen tapahtuu valtuuston kokouksessa vuosijuhlan yhteydessä.

3. Erityisistä syistä valtuusto tai hallitus voivat käynnistää kunniajäsenten valintamenettelyn myös muulloin kuin järjestön tasavuosikymmeniin liittyvien vuosipäivien yhteydessä.