Äänestys- ja vaalijärjestys – valtuustovaalit

Äänestys- ja vaalijärjestys Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n liittoäänestyksessä ja Tekniikan Akateemiset ry:n jäsenäänestyksessä

Hyväksytty TEKin valtuuston kokouksessa 20.11.2015

Äänestys- ja vaalijärjestys Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n liittoäänestyksessä ja Tekniikan Akateemiset ry:n jäsenäänestyksessä


A. VALTUUSTOVAALI


I Yleisiä määräyksiä

1 § Joka kolmas vuosi toimeenpantavassa valtuuston vaalissa valitaan TEKin sääntöjen 10 §:n ja Tekniikan Akateemiset ry:n sääntöjen 7 §:n mukaisesti jäsenet toimikaudeksi, jonka pituus on kolme vuotta alkaen vaalia seuraavan elokuun alusta.

2 § Valtuuston vaali toimitetaan yhdistettynä TEKin liittoäänestyksenä, jossa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat TEKin jäsenyhdistysten ilmoittamat varsinaiset henkilöjäsenet, ja TekniikanAkateemiset ry:n jäsenäänestyksenä, jossa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat TekniikanAkateemiset ry:n vuosijäsenet.

3 § Valtuuston vaalissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa, jota on yksityiskohtaisemmin selvitetty jäljempänä § 23:ssa.


II Vaalipiirit, vaalialueet ja valtuustopaikkojen jako

4 § Kukin TEKin jäsenyhdistys muodostaa oman vaalipiirinsä. Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiiri on jaettu neljään (4) vaalialueeseen. Vaalialueiden rajat ja vaalien järjestämistavan määrää valtuusto hallituksen esityksestä.

5 § Valtuusto päättää vaalivuotta edeltävässä syyskokouksessaan kyseisen vuoden lokakuun 1. päivän jäsentilanteen perusteella valtuuston kokonaisjäsenmäärän, sen jakaantumisen vaalipiirein kesken sekä edelleen Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiiristä valittavien valtuuston jäsenten jakaantumisen vaalialueiden kesken, ottaen huomioon TEKin sääntöjen 10 §:n 2. ja 3. momenttien sekä Tekniikan Akateemiset ry:n sääntöjen 7 §:n 2. ja 3. momenttien määräykset. Päätettäessä Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiiristä valittavien jäsenten jakaantumisesta vaalialueiden kesken otetaan huomioon ainoastaan kotimaassa asuvat vuosijäsenet.


III Vaalilautakunta

6 § Hallitus asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja enintään neljätoista (14) jäsentä, sekä kaikille henkilökohtaiset varajäsenet. Vaalilautakunnan jäsenen ollessa estynyt hänen tehtäväänsä hoitaa varajäsen. Vaalilautakunnan tulee edustaa tasapuolisesti eri mielipidesuuntia. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin järjestön toimistosta.

7 § Vaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa valtuustovaalin toimeenpaneminen ja tällöin erityisesti:

· antaa tarkemmat ohjeet valtuustovaalia varten

· antaa ohjeet järjestön kustantamasta mainonnasta

· ratkaista äänioikeus ja vaalikelpoisuus epäselvissä tapauksissa

· laatia ehdokaslistojen yhdistelmät

· laskea valtuustovaalin tulos

· käsitellä valtuustovaalia koskevat valitukset

8 § Vaalilautakunta on päätösvaltainen, jos se on kutsuttu koolle jokaiselle jäsenelle ennen kokousta toimitetulla ilmoituksella ja läsnä on vaalilautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yhteensä yli puolet vaalilautakunnasta.


Vaalilautakunnan päätöksistä voi valittaa hallitukselle.


IV Valtuustovaalin toteuttaminen

9 § Valtuustovaalissa TEKin jäsenyhdistysten henkilöjäsen on äänioikeutettu ja vaalikelpoinen siinä vaalipiirissä, johon hän 4 §:n mukaan kuuluu. Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiiriin kuuluva on äänioikeutettu siinä vaalialueessa, jossa hän on asunut vaalivuoden tammikuun 1. päivänä. Tänä ajankohtana ulkomailla asunut Tekniikan Akateemiset ry:n vuosijäsen on kuitenkin äänioikeutettu itse valitsemassaan vaalialueessa. Tekniikan Akateemiset ry:n vuosijäsen on vaalikelpoinen itse valitsemassaan vaalialueessa.

10 § Valtuustovaalia varten voi vähintään kolme (3) vaalikelpoista TEKin jäsenyhdistyksen henkilöjäsentä allekirjoittaa vaaliliiton perustamista varten sopimuskirjan, jolla he asettavat siinä mainitun henkilön tai henkilöt ehdokkaiksi valtuustovaalissa sopimuskirjassa mainittujen allekirjoittajien kanssa samaan vaalipiiriin.

Sopimuskirja tulee määräaikaan mennessä toimittaa vaalilautakunnalle sekä samalla pyytää kirjallisesti vaalilautakunnalta ehdokaslistan ottamista mukaan ehdokaslistojen yhdistelmään, jonka vaalilautakunta laatii.

11 § Vaaliliiton sopimuskirjassa on oltava allekirjoittajien vakuutus siitä, että ehdokkaiksi nimetyt ovat siihen suostuneet ja että kaikki sopimuskirjassa mainitut henkilöt ovat vaalikelpoisia. Lisäksi sopimuskirjassaon annettava yhdelle allekirjoittajista valtuutus toimia vaaliliiton asiamiehenä. Sopimuskirjaan otettavassa ehdokaslistassa on mainittava ehdokkaiden sukunimet, etunimet, syntymäajat sekä vaalipiiri ja Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiirissä lisäksi vaalialue tai vaalialueet, joihin vaaliliitto on asetettu.

Vaaliliitolla saa olla ehdokkaita enintään kaksi kertaa se määrä, mikä määrä valtuuston jäseniä valitaan vaalipiiristä ja Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiirissä kustakin vaalialueesta. Sopimuskirjassa on lueteltava ehdokkaat siinä järjestyksessä, jossa ne pyydetään otettavaksi ehdokaslistojenyhdistelmään. Vaaliliitolla saa olla tunnus, joka on merkittävä sopimuskirjaan.

12 § Kukaan ei saa olla useamman kuin yhden vaaliliiton ehdokkaana. Kukaan ei myöskään saa olla useamman kuin yhden vaaliliiton sopimuskirjan allekirjoittajana.

13 § Jos jotkin saman vaalipiirin, taikka Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiirissä saman vaalialueen vaaliliitot haluavat yhtyä vaalirenkaaksi, on siitä tehtävä kirjallinen sopimus, joka on jokaisen vaaliliiton puolesta sen asiamiehen allekirjoitettava. Sopimuskirjassa on mainittava vaaliliitot siinä järjestyksessä, jossa ne pyydetään ottamaan mukaan ehdokaslistojen yhdistelmään. Vaaliliitto voi vaalipiirissä ja kunkin Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiirin vaalialueella yhtyä vain yhteen vaalirenkaaseen. Vaalirenkaalla saa olla tunnus, joka on merkittävä sopimuskirjaan.

14 § Mikäli ehdokkaita on jossakin vaalipiirissä tai Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiirin jossakin vaalialueessa vähemmän tai yhtä paljon kuin vaalissa on valittavia, ei äänestystä siinä vaalipiirissä tai Tekniikan Akateemiset ry:n vaalialueessa toimeenpanna. Mikäli ehdokkaiden kokonaismäärä on pienempi kuin TEKin säännöissä määrätty valtuuston minimikoko, tai Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiirin ehdokkaiden määrä on pienempi kuin Tekniikan Akateemiset ry:n säännöissä määrätty valtuuston minimikoko, on ehdollepanoaikaa jatkettava.

15 § Vaalilautakunta lähettää kunkin vaalipiirin jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle asianomaisen vaalipiirin, Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiirin osalta kuitenkin asianomaisen vaalialueen, ehdokaslistojen yhdistelmän ja mikäli postiäänestys on käytössä, myös yhden äänestyslipun palautuskuorineen.

16 § Sähköinen äänestys: Äänioikeuttaan käyttävä äänioikeutettu äänestää vaalilautakunnan määrittämällä teknisellä välineellä erillisen ohjeen mukaisesti. Äänestäjän henkilöllisyys varmistetaan tunnistamismenetelmällä.

17 § Postiäänestys: Äänioikeuttaan käyttävän äänioikeutetun tulee kirjoittaa äänestyslippuun äänestämänsä yhden omaan vaalipiiriinsä, Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiirin osalta omaan vaalialueeseensa, kuuluvan ehdokkaan numero ja toimittaa se palautuskuoressa vaalilautakunnalle. Äänestäjän henkilöllisyys varmistetaan allekirjoituksella tai muulla luotettavalla tunnistamismenetelmällä. Kuoret erotetaan äänestyslipuista ennen äänestyslippujen avaamista.


V Tuloksen määrääminen

18 § Kun äänestysaika on päättynyt, vaalilautakunta toimittaa ääntenlaskennan vaalipiireittäin ja Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiirin osalta vaalialueittain.

19 § Sähköisten äänten laskennassa vain määräaikaan mennessä annetut äänet hyväksytään. Merkinnät vaaliluetteloon tehdään äänestystunnistuksen perusteella. Äänet lasketaan koneellisesti ja vaalilautakunta toteaa äänimäärät.

20 § Postiäänten laskennassa suoritetaan seuraavat toimenpiteet:

1) Tarkastetaan ja lasketaan suljetut palautuskuoret.

2) Avataan kuoret ja erotetaan äänestysliput taitettuina erilliseen ryhmään.

Samalla varmistetaan, ettei mikään kuori sisällä enempää kuin yhden äänestyslipun.

3) Avataan äänestysliput ja tarkastetaan niiden asianmukaisuus. Äänestyslipun hylkäämisestä päättää vaalilautakunta, ja hylätyt liput erotetaan omaksi ryhmäkseen.

4) Vaalilautakunta toteaa äänimäärät.

21 § Postiäänestyksessä äänestyslippu hylätään, jos

• sitä ei ole määräaikaan mennessä toimitettu vaalilautakunnalle

• se ei ole vaalilautakunnalta saatu

• ehdokaslistojen numero on merkitty niin, ettei täysin selvästi ilmene, mitä listaa valitsija on tarkoittanut

• lippuun on tehty muita merkintöjä

• palautuskuori ei ole asianmukainen

• palautuskuorta ei ole allekirjoitettu

• palautuskuoressa on useampi äänestyslippu

• todetaan, ettei äänestäjä ole äänioikeutettu

• havaitaan, että ääntä ei ole annettu äänestäjän oman vaalipiirin, Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiirin osalta oman vaalialueen ehdokkaalle

• äänioikeutettu on äänestänyt sähköisesti.


22 § Jokaisella liiton äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus äänestää vaalissa vain kerran. Mikäli käytetään sekä sähköistä äänestystä että postiäänestystä, ja äänioikeutettu on yrittänyt äänestää molemmilla tavoilla, hyväksytään vain sähköisesti annettu ääni. Mikäli käytetään sekä sähköistä että postiäänestystä, hyväksytyt äänet lasketaan yhteen, ja vaalilautakunta toteaa tuloksen.

23 § Jokaisen vaaliliiton ehdokkaat järjestetään äänimääriensä suuruuden mukaan. Saman äänimäärän saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Tämän jälkeen merkitään vaaliliiton eniten ääniä saaneelle ehdokkaalle vertausluvuksi vaaliliiton koko äänimäärä, toiselle puolet (1/2) siitä, kolmannelle yksi kolmasosa (1/3) ja niin edelleen. Mikäli vaaliliitto ei ole yhtynyt vaalirenkaaseen, ovat nämä vertausluvut ehdokkaiden lopullisia vertauslukuja. Mikäli jotkut vaaliliitot ovat yhtyneet vaalirenkaiksi, määrätään näiden vaaliliittojen ehdokkaiden keskinäinen järjestys 1. momentissa sanotulla tavalla vertauslukujen avulla. Tämän jälkeen annetaan vaalirenkaan ehdokkaista suurimman vertausluvun saaneelle ehdokkaalle lopulliseksi vertausluvuksi koko vaalirenkaan saama äänimäärä, toiselle puolet (1/2) siitä, kolmannelle yksi kolmasosa (1/3) ja niin edelleen. Saman vertausluvun saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa.

24 § Äänestystuloksen laskennasta tulee vaalilautakunnan pitää pöytäkirjaa, josta tulee ilmetä laskennan eri vaiheet, sen yhteydessä tehdyt havainnot ja päätökset sekä lopullinen tulos.

25 § Vaalilautakunta laatii laskennan tuloksesta yhteenvedon, johon tulee kustakin vaalipiiristä ja Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiirin osalta kustakin vaalialueesta lopullisten vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä yhtä monta valtuuston jäsentä kuin on valittavia sekä näiden lisäksi kuhunkin vaalipiiriin ja Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiirin osalta vaalialueeseen kullekin vaaliliitolle varajäsenet vertauslukujenmääräämässä järjestyksessä ehdokkaista. Tämän lisäksi tulee kuhunkin vaalipiiriin ja Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiirin osalta vaalialueeseen kullekin vaaliliitolle, vielä edellä mainittujen varajäsenten lisäksi, yksi varajäsen vertauslukujen määräämässä järjestyksessä ehdokkaista.

Mikäli jossakin vaalipiirissä, Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiirin osalta vaalialueessa, valtuustovaaliin on asetettu vaalikelpoisia ehdokkaita sama määrä kuin valittavia, ei äänestystä suoriteta, vaan nämä ehdokkaat otetaan suoraan vaalilautakunnan laatiman tulosten yhteenvetoon.

26 § Hallituksen puheenjohtajan allekirjoitettua vaalilautakunnan pitämän pöytäkirjan sekä tuloksen yhteenvedon, tulos astuu voimaan.


VI Erityisiä määräyksiä

27 § Valtuustovaalissa noudatetaan vaalilautakunnan kunakin vaalivuonna erikseen määrittelemää aikataulua.

Vaalituloksen pitää kuitenkin valmistua vaalivuoden huhtikuun viimeiseen päivään mennessä.

28 § Muutoksista tämän äänestys- ja vaalijärjestyksen osaan A (Valtuustovaali) päättää valtuusto.


Äänestys- ja vaalijärjestyksen osio A

Hyväksytty valtuuston kokouksessa 20.11.2015


Äänestys- ja vaalijärjestyksen osio B

Hyväksytty valtuuston kevätkokouksessa 21.4.1994


B. TEKin LIITTOÄÄNESTYS ASIAKYSYMYKSISSÄ


I Yleisiä määräyksiä

1 § Liittoäänestys (jäsenäänestys) asiakysymyksissä toimitetaan hallituksen tai valtuustonpäätöksellä taikka sääntöjen 9 §:n mukaisesta jäsenjärjestöjen vaatimuksesta. Ratkaistavan asian koskiessa vain osaa jäsenyhdistysten henkilöjäsenkentästä hallitus voi päättää liittoäänestyksen toimittamisesta rajattuna mainittuun jäsenkenttään. Äänestykseen tulee kuitenkin voida osallistua kaikkien, joita ratkaistava asia välittömästi koskee.


II Liittoäänestyksen toimittaminen

2 § Hallitus vastaa liittoäänestyksen toimittamisesta.

3 § Liittoäänestyksen ajankohdan määrää hallitus ottaen huomioon sääntöjen 9 §:n mahdollisesti asettamat aikatauluedellytykset. Liittoäänestyksen alaiseksi asetetaan ainoastaan kaksi (2)vastakkaista ehdotusta. Jäsenistölle on annettava äänestysaikaa vähintään seitsemän (7)vuorokautta siitä, kun äänestysehdotukset on kirjeellisesti lähetetty. Liittoäänestyksessä onkullakin Liittoon kirjatulla jäsenyhdistyksen henkilöjäsenellä yksi (1) ääni.

4 § Hallitus laskee äänestyksen tulokset ja tiedottaa lopullisesta tuloksesta jäsenyhdistyksille kiertokirjeellä tai Liiton äänenkannattajassa siten, että tiedotuksesta käy selville jokaisen liittoäänestykseen osallistuneen jäsenyhdistyksen äänestystulos erikseen sekä äänestyksen kokonaistulos.


III Päätöksen syntyminen

5 § Jos äänestyksen alaisena ollutta ehdotusta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3)äänestykseen osallistuneista, on liittoäänestyksen tulos hallitusta sitova. Mikäli edellämainittua enemmistöä ei synny, on äänestyksen tulos hallitukselle neuvoa-antava eikä sidolopullista päätöstä.


IV Erityisiä määräyksiä

6 § Muutoksista tähän äänestys- ja vaalijärjestyksen osaan B päättää TEKin valtuusto.


Äänestys- ja vaalijärjestyksen osio B

Hyväksytty valtuuston kevätkokouksessa 21.4.1994